در این نوشته با جواب صفحه 63 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 ریاضی پنجم

1- 40% یک عدد 240 و 70% عدد دیگری 280 است. هریک از این دو عدد را پیدا کنید و نسبت آنها را تعیین کنید.

image 56

2- در شهری که 25 کیلومترمربّع مساحت دارد، 3 کیلومترمربّع فضای سبز وجود دارد. چند درصد از مساحت این شهر فضای سبز است؟

image 55

3- مربّع داده شده، به قسمت‌های مساوی تقسیم شده است. هرچند قسمت از این مربّع را که می‌خواهید رنگ کنید. (می‌توانید این قسمت‌ها را به صورت شکل‌ها و یا کلمات دلخواه خود رنگ کنید.)
الف) نسبت مساحت قسمتی را که رنگ کرده‌اید، به مساحت مربّع تعیین کنید.

ب) چند درصد از این مربّع را رنگ کرده‌اید؟

10%

image 54

تمرین

1- نادر برای رسیدن به مدرسه باید 800 متر راه برود. او 200 متر از این راه را پیموده است. نادر چند درصد از این راه را پیموده است؟ 25 درصد
چند درصد از این راه باقی مانده است؟

image 66

2- چند درصد از شکل‌های زیر رنگ شده است؟

image 59
image 63
image 60
image 61
image 62
image 58
image 64
image 57

3- درصدهای زیر رابه صورت کسر بنویسید و تا حدّ امکان ساده کنید.

image 70

4- 90% از جرم هر هندوانه را آب تشکیل می دهد. یک هندوانه به جرم 10 کیلوگرم چند کیلوگرم آب دارد؟ 9 کیلوگرم

image 71

5- 40% گنجایش یک منبع آب 8000 لیتر است. گنجایش این منبع چند لیتر است؟ 20000

image 65

6- مستطیل داده شده 25% یک مستطیل است. این مستطیل را کامل کنید.

image 68

7- 70% دانش آموزان یک کلاس 14 نفر است. تعداد دانش آموزان این کلاس چند نفر است؟ 20 نفر

image 67
image 69

برچسب شده در: