در این نوشته با جواب صفحه 63 عربی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 63 عربی هفتم

بخوانید و ترجمه کنید.

1. ما هیَ سَیِّدَهُ آیاتِ الْقُرآنِ؟              – آیَهُ الْکُرسیِّ.

بانوی آیات قرآن چیست؟                 -آیت الکرسی.

2. أَیُّ سورَهٍ بِاسْمِ أَحَدِ الْفِلِزّات؟           – سورَهُ «اَلحَدید».

کدام سوره به نام یکی از فلزات است؟ – سوره حدید.

3. ما هیَ السّورَهُ الَّتی بِاسْمِ امْرَأَهٍ؟      – سورَهُ «مَریَم».

سوره ای به نام زن چیست؟              – سوره مریم

برچسب شده در: