جواب صفحه ۶۴ تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۴ تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۴ تفکر و سبک زندگی هشتم

فعالیت تکمیلی

آیا موجودات ارزش یکسان دارند یا برخی ارزشمندترند؟ چرا این طور فکر می کنید؟

دانش آموزان کلاس به دو گروه تقسیم شوند.

گروه ۱: گروهی که عقیده دارند موجودات ارزش یکسانی دارند.

گروه ۲: گروهی که عقیده دارند برخی موجودات ارزشمندترند.

هر گروه سعی کند با دلیل و مثال درستی نظر خود را به گروه دیگر نشان دهد.

بعد از یک ربع گفت و گو اعضای گروه ها می توانند نظر خود را عوض کنند و در گروه مقابل قرار گیرند.

به نظر من همیه موجوداتی که وجود دارد ارزش خود را دارد بیهوده نیست که خداوند آنها را آفریده هر چیزی که به نظر ما می رسد ویژگی های خودرا دارد مثال اگر لاشخور نباشد جنگل آلوده می شود و باعث مریضی حیوانات می شود.

فعالیت در منزل

به داشته های خود، در زندگی فکر کنید (پدر، مادر، آب، هوا، غذا، کوه، موجودات زنده و غیر زنده و همۀ نعمت ها)؛ در صورت کمبود یا نبود هر یک از آنها چه اتفاقی در زندگی شما رخ می دهد؟ 

برخی از آنها در صورتی که وجود نداشته باشند ، زندگی غیر ممکن می شود  و همچنین بعضی از آنها اگر نباشند زندگی سخت می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه

18 دیدگاه ها