در این نوشته با جواب صفحه 64 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 64 ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه 64 ریاضی هفتم

عددهای زیر تجزیه شده‌اند، ب. م. م‌های خواسته شده را به دست آورید.

28=2×2×7
12=2×2×3
36=2×2×3×3
 2×2=4 = (12 و 28)
2×2=4 = (36 و 28)
2×2×3=12 = (36 و 12)
2×2=4 = (28 و 36 و 12)

جواب تمرین صفحه 64 ریاضی هفتم

1- دو ظرف به گنجایش 12 و 18 لیتر داریم. می‌خواهیم با یک پیمانه که هر بار پر و خالی می‌شود، دو ظرف را به طور کامل پر کنیم. کدام پیمانه‌ها برای این کار مناسب است؟ بزرگ‌ترین پیمانه کدام است؟

جواب صفحه 64 ریاضی هفتم
جواب صفحه 64 ریاضی هفتم

18 ، 9 ، 6 ، 3 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 18
12 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 12
6 ، 3 ، 2 ، 1 = شمارنده‌های مشترک دو عدد
6 = بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد

2- یک مکعب مستطیل به ابعاد 12 و 36 و 28 سانتی متر را با مکعب‌های مساوی پر کرده‌ایم. بزرگ‌ترین ضلع این مکعب چه عددی است؟ در این صورت چند مکعب در این مکعب مستطیل جا می‌شود؟

image 238

36 ، 18 ، 9  ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 = 36
12 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1  = 12
28  ، 14 ، 7 ، 4 ، 2 ، 1 = 28
4 ، 2 ، 1 = شمارنده‌های مشترک دو عدد
4 = بزرگ‌ترین شمارندهٔ مشترک دو عدد
4÷36=9
4÷12=3
4÷28=7
9×3×7=189 = تعداد مکعب‌ها

3- برای درستی جملات زیر دلیل بیاورید.

اگر دو عدد b و a اول باشند، ب. م. م آنها عدد یک می‌شود.

1 = (b و a)
a=a×1
b=b×1

اگر عددی بر عدد دیگری بخش پذیر باشد، عدد کوچک‌تر ب. م. م دو عدد است. چون عدد کوچک‌تر عدد بزرگ‌تر را می‌شمرد.
کوچک‌ترین مقسومٌ علیه مشترک (یا شمارندهٔ مشترک) هر دو عدد 1 است. زیرا همه اعداد بر یک بخش‌پذیرند.

4- ابتدا عددهای صورت و مخرج را تجزیه کنید، سپس کسرها را ساده کنید.

جواب صفحه 64 ریاضی هفتم
جواب صفحه 64 ریاضی هفتم

5- ب.م.م عددهای زیر را محاسبه کنید.

حاصل ضرب عامل‌های مشترک = ب. م. م

13 = (117 و 91)
91=7×13
117=3×3×13

2×2×3×3×3=108 = (108 و 216)
216=2×2×2×3×3×3
108=2×2×3×3×3

11 = (55 و 121)
121=11×11
55=5×11

6- برای جملات درست زیر 2 مثال بزنید.

– n = (n و n)

8 = (8 ، 8)
2 = (2 ، 2)

– ب. م. م دو عدد a و b شمارندهٔ دو عدد a و b است.

6 = (12 ، 30)
6 شمارنده 12 است.
6 شمارنده 30 است.

4 = (4 ، 8)
4 شمارنده 4 است.
4 شمارنده 8 است.
 – اگر عدد a اول باشند، ب. م. م a و عدد دیگر مثل b یا یک می‌شود یا خود a.

1 = (2 ، 5)
5 = (10 ، 5)

گام به گام سایر صفحات درس کوچک ترین شمارنده مشترک

برچسب شده در: