در این نوشته با جواب صفحه 64 علوم سوم همراه شما هستیم.

بچه ها سرگرم بازی هستند. در هر بازی، بچه ها چه کاری انجام می دهند؟

درتمام این بازی ها، بچه ها یکدیگر یا چیزی را به حرکت در می آورند یا چیزی را هل می دهند و می کشند. در مسابقه ی طناب کشی، طنای را می کشند و در پرتاب موشک کاغذی، با هُل دادن آن را به حرکت در می آورند. در اسکیت با هل دادن اسکیت ها به سمت جلو حرکت می کنند.در بادبادک بازی با کشیدن نخ باعث حرکت بادبادک می شوند.

برچسب شده در: