در این نوشته با جواب صفحه 65 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 ریاضی سوم

کار در کلاس

1- برای هرشکل یک تساوی ضرب بنویسید.

image 42

2- به کمک تقارن، تعداد مربّع‌ها را پیدا کنید و برای آن‌ها یک عبارت ضرب بنویسید.

image 43

کار با ماشین حساب

برای شکل زیر می‌توان جمع 3+33+3 را نوشت. 
همچنین می‌توان گفت: 2 دسته ی سه تایی یعنی

3+3=2×33+3=2×3

حالا حاصل ضرب‌ها را به کمک جمع پیدا کنید.

4×3=3+3+3+3=12
5×7=7+7+7+7+7=35
4×9=9+9+9+9=36

با انجام ضرب با ماشین حساب، درستی عبارت‌ها را بررسی کنید.

برچسب شده در: