در این نوشته با جواب صفحه 65 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 ریاضی ششم

با تصوّر کردن قرینه‌ی شکل روبه رو نسبت به نقطه‌ی «م»، حدس بزنید قرینه‌ی آن شبیه به کدام یک از شکل‌های زیر می‌شود.

شکل 4

image 63

درستی حدس خود را با استفاده از کاغذ شفّاف بررسی کنید.

image 64

فعالیت

1- قرینه‌ی شکل (1) نسبت به خطّ تقارن قرمز رنگ را به دست آورید و آن را شکل (2) بنامید.

2- قرینه‌ی شکل (2) نسبت به خطّ تقارن آبی رنگ را شکل (3) بنامید.

3- اکنون قرینه‌ی شکل (1) را نسبت به نقطه‌ی «م» به دست آورید. شکل حاصل روی کدام شکل افتاد؟

شکل 3

جواب صفحه 65 ریاضی ششم
جواب صفحه 65 ریاضی ششم

4- به کمک شکل بالا، روشی برای پیدا کردن قرینه‌ی یک شکل، نسبت به یک نقطه بیان کنید.


در آن نقطه دو محور عمود بر هم افقی و عمودی رسم می‌کنیم. ابتدا قرینه شکل را نسبت به یکی از محورها رسم می‌کنیم. اکنون قرینه‌ی شکل دوم را نسبت به محور دیگر رسم می‌کنیم تا قرینه‌ی شکل اول به دست آید.

کار در کلاس

مانند نمونه، ابتدا خط‌های افقی و عمودی را رسم کنید و سپس قرینه‌ی هر شکل، نسبت به نقطه‌ی داده شده را به دست آورید.

جواب صفحه 65 ریاضی ششم
جواب صفحه 65 ریاضی ششم

فعالیت

در هر کدام از شکل‌های زیر، اگر شکل را حول نقطه‌ی مشخّص شده، 180 درجه (نیم دور) بچرخانیم، قرینه‌ی شکل روی خودش منطبق می‌شود. به این نقطه، مرکز تقارن می‌گویند.

image 66

1- در هریک از شکل‌های زیر، ابتدا حدس بزنید نقطه‌ی مشخّص شده مرکز تقارن شکل است یا نه. سپس درستی حدس خود را بررسی کنید.

image 68

2- در کدام یک از شکل‌های زیر، نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن نیست؟

image 67
جواب صفحه 65 ریاضی ششم

3- خانم جلالی، با استفاده از کاغذ شفّاف، قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به نقطهٔ «ب» پیدا کرد و از دانش آموزان خواست قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را با روش دیگری پیدا کنند.

image 70

چند دانش آموز روش‌های زیر را پیشنهاد کرده‌اند.
علی: قرینه‌ی «آ» را نسبت به محور عمودی (قرمز) به دست آورد و آن را «ب» نامید. سپس قرینه‌ی نقطه‌ی «پ» را نسبت به محور افقی (آبی) پیدا کرد و آن را «ت» نامید. اکنون نقطه‌ی «ت» قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» است.

image 71

محمّدمهدی: نقطه‌ی «آ» را با خط کش به نقطه‌ی «ب» وصل کرد و به همان اندازه ادامه داد و قرینه‌ی آن را پیدا کرد.

image 74

سبحان: با شمردن مربّع‌ها از نقطه‌ی «آ» سه واحد به سمت راست و یک واحد به سمت پایین رفت تا به نقطه‌ی «ب» رسید. سپس از نقطه‌ی «ب» یک واحد به سمت پایین و سه واحد به سمت راست حرکت کرد تا قرینه‌ی «آ» را پیدا کند.

image 72

الف) روش‌های بالا را با هم مقایسه کنید.

ب) توضیح دهید چگونه قرینه‌ی پاره خطّ «آ ب» سبت به نقطه‌ی «م» را پیدا کردیم.


ابتدا قرینه‌ی نقاط «آ و ب» را نسبت به نقطه «م» پیدا می‌کنیم و سپس این نقاط را به هم وصل می‌کنیم.

image 73

پ) قرینه‌ی شکل‌های زیر را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.

جواب صفحه 65 ریاضی ششم
جواب صفحه 65 ریاضی ششم

برچسب شده در: