در این نوشته با جواب صفحه 65 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 ریاضی هفتم

فعالیت

1- مضرب‌های صحیح یک عدد از ضرب آن در عددهای صحیح به دست می‌آید. مضرب‌های صحیح 3 را کامل کنید.

… و 3×5 و 3×4 و 3×3 و 3×2 و 3×1 و 3×0 و 3×(1-) و 3×(2-) و 3×(3-) و 3×(4-) و 3×(5-) و …

… و 15 و 12 و 9 و 6 و 3 و 0 و 3- و 6- و 9- و 12- و 15- و …

2- مضرب‌های طبیعی یک عدد از ضرب آن در عددهای طبیعی به دست می‌آید.

مضرب‌های طبیعی را به اختصار مضرب می‌گوییم. مضرب‌های عددهای زیر را بنویسید.

… و 16 و 14 و 12 و 10 و 8 و 6 و 4 و 2: مضرب‌های 2
… ، 56 ، 49 ، 42 ، 35 ، 28 ، 21 ، 14 ، 7 : مضرب‌های 7
… ، 40 ، 35 ، 30 ، 25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 5 : مضرب‌های 5

در این نحوهٔ نوشتن علامت … به چه معناست؟ تا بی‌شمار عدد ادامه دارد.

کاردرکلاس

1- به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

اولین مضرب 7: 7
سومین مضرب 6: 18
دهمین مضرب 9: 90
80 چندمین مضرب 8 است؟ 10
24 چندمین مضرب 6 است؟ 4
36 چندمین مضرب 2 است؟ 18
144 چندمین مضرب 6 است؟ 24

2- آیا تعداد شمارنده‌های یک عدد محدود است؟ بله
تعداد مضرب‌های یک عدد چطور؟ خیر

فعالیت

در یک بازی رایانه‌ای مهرهٔ 6، A تا 6 تا حرکت می‌کند و مهرهٔ B ، 4 تا 4 تا حرکت می‌کند. در شروع بازی هر دو مهره روی عدد صفرند. در کدام عدد این دو مهره دوباره کنار هم قرار می‌گیرند؟

جواب صفحه 65 ریاضی هفتم
جواب صفحه 65 ریاضی هفتم

… ، 42 ، 36 ، 30 ، 24 ، 18 ، 12 ، 6 : مضارب A
… ، 28 ، 24 ، 20 ، 16 ، 12 ، 8 ، 4 : مضارب B
… ، 48 ، 36 ، 24 ، 12 : مضارب مشترک
12 : کوچک‌ترین مضرب مشترک

برچسب شده در: