در این نوشته با جواب صفحه 65 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 ریاضی چهارم

کاردرکلاس

1- تقسیم‌های زیر را انجام دهید و رابطه‌های تقسیم را بنویسید.

جواب صفحه 65 ریاضی چهارم
جواب صفحه 65 ریاضی چهارم

فعالیت

1- می‌خواهیم 72 برگه کاغذ را بین 3 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. مراحل تقسیم را کامل کنید.

image 67

12>3
* پس می‌توانیم تقسیم را ادامه دهیم.

* به هر نفر دو دسته‌ی ده تایی یا 20 برگه می‌رسد و یک دسته‌ی 10 تایی و 2 برگه باقی می‌ماند. یعنی 12 تا برگه باقی مانده است.

* ابتدا دسته‌های ده تایی کاغذ را بین سه نفر تقسیم می‌کنیم:

image 66

* در مجموع، به هر نفر 24 برگه رسید.

image 68

* 12 تا باقی مانده است که آنها را بین 3 نفر تقسیم می‌کنیم و برگه‌ای باقی نمی‌ماند.

3÷12=4

* حالا تعداد باقی مانده را بین سه نفر تقسیم می‌کنیم.

image 65

2- حالا با توجّه به راه حلّ مسئله‌ی بالا، تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

image 69