در این نوشته با جواب صفحه 65 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 65 هدیه سوم

بگرد و پیدا کن

سعید می خواهد این کار ها را قبل از خواندن نماز انجام دهد. به او کمک کنید و آن ها را به ترتیب شماره گذاری کنید.

image 43

1 پاک کردن دست از خون
4 رفتن به مسجد محل
2 وضو گرفتن
3 شانه کردن مو و عطر زدن 
5 قرار گرفتن به سوی قبله

کامل کن

– ما هر روز 5 نوبت نماز می خوانیم.

image 44

نماز صبح 2 رکعت
نماز ظهر 4 رکعت
نماز عصر 4 رکعت
نماز مغرب 3 رکعت
نماز عشا 4 رکعت

– بنابراین، ما مسلمانان در هر روز 17 رکعت نماز واجب می خوانیم.

باخانواده

شعر یا داستانی درباره ی «نماز» که آن را دوست داشتید، انتخاب کنید و در کلاس برای دوستانتان بخوانید.

هر آن کس با نماز است – همیشه سرفراز است

نماز آرَد سعادت – دهد جان را طراوت

به هر جا و به هر کار – خدا را در نظر دار

مشو ای طفل عاقل – ز حق یک لحظه غافل

نماز اساس دین است – نماز ستون دین است

گام به گام سایر صفحات درس گفت و گو با خدا

برچسب شده در: