در این نوشته با جواب صفحه 66 دین و زندگی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 دین و زندگی یازدهم

با تفکر در آیهٔ 59 سوره نساء و حدیث جابر، پیام های زیر را تکمیل کنید.

1) مسلمانان باید از  ….خداوند…. ، ….پیامبر اکرم (ص)….  و  ….اولی الامر (امامان (ع))….  اطاعت کنند.
2) از آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند؛ سرپیچی از هر مورد  ….حرام….  است.

3) از آنجا که مصداق  ….اولی الامر (امامان (ع))….  در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آنها لازم است که رسول خدا  ….ایشان را به عموم مردم معرفی نماید…. .

4) بنا بر سخن پیامبر اکرم کسانی که مصداق  ….ولی امر (اولی الامر)….  هستند، عبارت اند از: 1- علی بن ابی طالب    2- حسن بن علی      3- حسین بن علی

4- علی بن الحسین    5- محمد بن علی    6- جعفر بن محمد

7- موسی بن جعفر     8-علی بن موسی        9- محمد بن علی

10- علی بن محمد    11- حسن بن علی       12 حجه بن الحسن