در این نوشته با جواب صفحه 66 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 ریاضی هشتم

1- معادلهٔ زیر را دو دانش آموز حل کرده‌اند. راه حل آنها را توضیح دهید. ویژگی‌های هر کدام از روش‌ها را بگویید و در کلاس با یکدیگر در این باره گفت‌وگو کنید.

image 138

کار در کلاس

معادله‌های زیر را حل کنید.

جواب صفحه 66 ریاضی هشتم

برچسب شده در: