جواب صفحه ۶۶ ریاضی هفتم


haladars دی 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۶ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 66 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 ریاضی هفتم

1- ک. م. م دو عدد 12 و 18 را پیدا کنید.

… ، 108 ، 90 ، 72 ، 54 ، 36 ، 18 : مضارب 18
… ، 72 ، 60 ، 48 ، 36 ، 24 ، 12 : مضارب 12

… ، 108 ، 72 ، 36 : مضارب مشترک 18 و 12

36 = [12 و 18]

2- عددهای 18 و 12 به صورت تجزیه شده، نوشته شده‌اند.

18=2×3×3
12=2×2×3

2×3×2×3=36 = [12 و 18]

با توجه به پاسخ بالا چه رابطه‌ای بین شمارنده‌های اول دو عدد و ک. م. م آنها می‌بینید؟ توضیح دهید.
می‌توانید از مثال زیر هم استفاده کنید.

A=3×3×5×5
B=2×5×3×3

3×3×5×2×5 = [B و A]

حاصل ضرب عامل‌های مشترک در غیر مشترک

1- تساوی 6×4=24 را به صورت‌های مختلف می‌توان معنا کرد؛ جاهای خالی را کامل کنید.

4 شمارندهٔ 24 است.
ششمین مضرب 4 عدد 24 است.
6 شمارندهٔ 24 است.
چهارمین مضرب 6 عدد 24 است.
عددهای 4 و 6 شمارنده‌های 24 هستند.
عدد 24 بر 6 و 4 قابل قسمت است.

2- یکی از مهم‌ترین کاربردهای ک. م. م در پیدا کردن مخرج مشترک دو کسر است، یعنی کوچک‌ترین عددی را پیدا می‌کنیم که به هر دو مخرج بخش پذیر (قابل قسمت) باشد. مانند نمونه حاصل جمع‌ها و تفریق‌ها را با کمک ک. م. م مخرج‌ها به دست آورید.

جواب صفحه 66 ریاضی هفتم
جواب صفحه 66 ریاضی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه