در این نوشته با جواب صفحه 66 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 ریاضی هفتم

1- ک. م. م دو عدد 12 و 18 را پیدا کنید.

… ، 108 ، 90 ، 72 ، 54 ، 36 ، 18 : مضارب 18
… ، 72 ، 60 ، 48 ، 36 ، 24 ، 12 : مضارب 12

… ، 108 ، 72 ، 36 : مضارب مشترک 18 و 12

36 = [12 و 18]

2- عددهای 18 و 12 به صورت تجزیه شده، نوشته شده‌اند.

18=2×3×3
12=2×2×3

2×3×2×3=36 = [12 و 18]

با توجه به پاسخ بالا چه رابطه‌ای بین شمارنده‌های اول دو عدد و ک. م. م آنها می‌بینید؟ توضیح دهید.
می‌توانید از مثال زیر هم استفاده کنید.

A=3×3×5×5
B=2×5×3×3

3×3×5×2×5 = [B و A]

حاصل ضرب عامل‌های مشترک در غیر مشترک

1- تساوی 6×4=24 را به صورت‌های مختلف می‌توان معنا کرد؛ جاهای خالی را کامل کنید.

4 شمارندهٔ 24 است.
ششمین مضرب 4 عدد 24 است.
6 شمارندهٔ 24 است.
چهارمین مضرب 6 عدد 24 است.
عددهای 4 و 6 شمارنده‌های 24 هستند.
عدد 24 بر 6 و 4 قابل قسمت است.

2- یکی از مهم‌ترین کاربردهای ک. م. م در پیدا کردن مخرج مشترک دو کسر است، یعنی کوچک‌ترین عددی را پیدا می‌کنیم که به هر دو مخرج بخش پذیر (قابل قسمت) باشد. مانند نمونه حاصل جمع‌ها و تفریق‌ها را با کمک ک. م. م مخرج‌ها به دست آورید.

جواب صفحه 66 ریاضی هفتم
جواب صفحه 66 ریاضی هفتم

برچسب شده در: