در این نوشته با جواب صفحه 66 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 ریاضی چهارم

فعالیت

برای جشن ولادت پیامبر (ص)، 737 شاخه گل داریم و می‌خواهیم بین 3 مدرسه تقسیم کنیم. به هر مدرسه چند شاخه گل می‌رسد؟

جواب صفحه 66 ریاضی چهارم
جواب صفحه 66 ریاضی چهارم

شکل بالا را کامل کنید.

اگر 7 صدتایی را بر 3 تقسیم کنیم، چند 100 تایی به هر مدرسه می‌رسد؟ 2
چند تا باقی می‌ماند؟ 1 صدتایی
یک صدتایی و سه ده تایی، 13 ده تایی می‌شود. اگر آن را به 3 تقسیم کنیم، چند تا می‌شود؟ 4
چند تا باقی می‌ماند؟ 1
یک ده تایی و 7 یکی روی هم 17 می‌شود. اگر آن را به 3 تقسیم کنیم، به هر کدام چندتا می‌رسد؟ 5 چند تا باقی می‌ماند؟ 2
 آیا این تعداد باقی مانده را می‌توان بین 3 مدرسه تقسیم کرد؟ خیر زیرا

2<3

image 79

کاردرکلاس

1- تقسیم‌های زیر را انجام دهید و رابطه‌های تقسیم را بنویسید.

image 80

2- یک مینی بوس در 9 ساعت 585 کیلومتر را طی کرده است. این مینی بوس به طور متوسّط در هر ساعت چند کیلومتر را طی کرده است؟

65

image 81