در این نوشته با جواب صفحه 66 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 فارسی دوم

جواب درست نادرست صفحه 66 فارسی دوم

۱- سفالگر با گِل چیزهای زیبا می‌سازد.

درست

۲- عکّاس با دوربین عکس می‌گیرد.

درست

۳- پدرم گفت: «فقط نقاش‌ها هنرمندند.»

نادرست

4- هنرمند باید باید خوب فکر کند. با دقت به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفق باشد.

درست

جواب گوش کن و بگو صفحه 66 فارسی دوم

1- به چه کسی هنرمند می گویند؟

هر کسی که کاری را با دقت و فکر انجام دهد هنرمند است.

2- کدام هنرها با تصویر سروکار دارند؟

عکاسی و نقاشی

3- کدام یک از هنرها را بیشتر دوست داری؟ چرا؟

عکاسی، زیرا می توان از هر تصویر زیبایی که می بینیم، عکس بگیریم.

4- یک هنرمند چگونه می تواند در کارهایش موفق باشد؟

هنرمند باید خوب فکر کند با دقت به همه چیز نگاه کند و صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفق باشد.

جواب واژه سازی صفحه 66 فارسی دوم

جواب صفحه 66 فارسی دوم
جواب صفحه 66 فارسی دوم

برچسب شده در: