در این نوشته با جواب صفحه 66 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 66 فیزیک یازدهم تجربی

فرض کنید دو میله کاملاً مشابه، یکی از جنس آهن و دیگری آهنربا در اختیار دارید.با گفت و گو در گروه خود، روشی را پیشنهاد کنید که با استفاده از آن و بدون استفاده از هیچ وسیله دیگر، بتوان میله ای را که از جنس آهنرباست مشخص کرد.

یکی از میله ها را در دست می گیریم و در سه وضعیت بر ابتدای میله، وسط میله و انتهای میله می گذاریم اگر ربایش در سه وضعیت یکسان باشد آن میله ای که در دست ماست آهن رباست. اگر ربایش یکسان نباشد یعنی در دو سر میله خاصیت مغناطیسی زیاد و در وسط خاصیت مغناطیسی بسیار کم باشد آن میله که در دست ماست آهن است.