در این نوشته با جواب صفحه 67 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 67 تفکر و سبک زندگی هشتم

گفت و گو کنید

1- ابیات زیر را بخوانید و مفهوم کلی آنها را بیان کنید.

الف) به چشم خویش دیدم در گذرگاه / که زد بر جان موری مرغکی راه

معنی: من این صحنه را به چشم خودم دیدم که روزی پرنده ی کوچکی، موری را شکار کرد.

ب) هنوز از صید منقارش نپرداخت / که مرغ دیگر آمد کار او ساخت

معنی: هنوز آن مور را کامل نخورده بود که پرنده ی دیگری آمد و او را صید کرد.

پ) چو بد کردی مباش ایمن ز آفات / که واجب شد طبیعت را مکافات

معنی: اگر تو بدی و فکر کردی در امانی، باید منتظر عکس العمل و پاسخ آن کارت هم باشی.
مفهوم: اگر فکر میکنی زرنگی و بد میکنی، باید منتظر زرنگی و بدی افراد دیگر هم باشی!

ت) تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

معنی: هرگاه کار خوبی انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و اگر کار بدی بکنیم اتفاق بدی برای ما پیش می آید.
مفهوم: نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می گردند.

ث) از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو

معنی: نتیجه کار خوب، خوبی است و نتیجه کار بد نیز بدی می باشد که به خودمان باز می گردد.
مفهوم: یعنی هر چه از خوب و بد در این جهان بکاری، همان را برداشت می کنی.

ج) این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا

معنی: این جهان در مثل مانند کوه است و اعمال و نیات ما مانند بانگ و فریادی است که در کوه طنین می افکند و بی گمان هر فریادی که در کوه بزنیم طنین آن دوباره به سوی ما باز می گردد.
مفهوم: بازتاب و نتیجه اعمال ما به خودمان باز می گردد.

2- پیام کلی را که در همۀ این ابیات مشترک است در یک جمله بیان کنید .

اگر دوست داریم که خوبی و نیکی ببینیم باید خوبی کنیم.

3- در جدول زیر با انتخاب گزینه مناسب نظر خود را ثبت کنید. 

image 71
جواب صفحه 67 تفکر و سبک زندگی هشتم

4- درباره علت و چرایی موافقت، مخالفت و جوانب مختلف جملاتی که باید درباره آن بیشتر فکر کرد، گفت وگو کنید. 

برخی انسان ها در این دنیا پاداش یا مجازات همه کار های خود را نمی بینند زیرا در بعضی موارد این دنیا ظرفیت پاداش یا مجازات را ندارد مثلاً کسی که در راه خدا شهید شده چگونه می توان به او در این دنیا پاداش بدهیم.

فعالیت

قانون عمل و عکس العمل به عنوان یکی از سنن الهی، گویای تأثیر متقابل اعمال ما بر خود، طبیعت و دیگران است. شاید در نگاه اول این تأثیر به سادگی قابل مشاهده نباشد، اما با تفکر و مرور وقایع گذشته می توان این رابطه را مشاهده کرد. نمونه ای از رفتارهایی را که شما انجام داده اید، یا دیگران انجام داده اند و پس از مدتی نتایج خوب یا بد آن را مشاهده کرده اید، بنویسید.

قانون عمل و عکس العمل نشان دهنده و ثابت کننده موضوع انجام یک عمل و یک کار هست که واکنش آن کار هم سریعا به شخص انجام دهنده کار بر می گردد ؛ در اصل هر کنش یک واکنش را در پی دارد . قانون عمل و عکس العمل یک قانون ثابت شده است که در علم فیزیک هم کاربرد دارد .

و برای مثال اگر ما نیرویی به دیوار وارد کنیم همان نیرو از طرف دیوار به خودمان وارد می شود بنابراین اگر ما به یک انسان کمک کنیم جواب همان کمک را قطعاً دریافت خواهیم کردیم.