در این نوشته با جواب صفحه 67 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 67 فارسی دوم

جواب حالا تو بگو صفحه 67 فارسی دوم

من می‌آیم.                     ←  من خواهم آمد

او رفت                           ←   او خواهد رفت

پروانه نشت.                   ←  پروانه خواهد نشست

او از پدرش می‌پرسد.       ←  او از پدرش خواهد پرسید

جواب پیدا کن و بگو صفحه 67 فارسی دوم

۱- کلمه هایی که با «گر» ساخته شده‌اند.

سفالگر

2- کلمه هایی که در آن ها «ه» به کار رفته است.

نگاه

برچسب شده در: