در این نوشته با جواب صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی

1) دریافت خود را از شکل الف بیان کنید.

جواب صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی

اگر آهنربایی را از وسط نصف کنیم ،هر قسمت دارای دو قطب N و S است و اگر این تقسیم بندی ادامه یابد،به مولکولهایی از آهنربا می رسیم که خاصیت مغناطیسی دارند آنها را دو قطبی مغناطیسی می نامند، این دو قطبی های مغناطسیس منشاء مغناطیسی مواد می باشند.


2) در علوم هشتم با پدیدهٔ القای مغناطیسی آشنا شدید. با توجه به شکل ب این پدیده را توضیح دهید و بیان کنید چرا در پدیدهٔ القای مغناطیسی همواره جذب وجود دارد؟

با نزدیک کردن آهنربا یه یک قطعه آهنی (فرو مغناطیس) بر اثر پدیده القای مغناطیسی در قطعه، قطب های نا همنام ایجاد می شود، در نتیجه در القای مغناطیسی همواره قطعه جذب آهن ربا می شود.

جواب فعالیت صفحه 67 فیزیک یازدهم تجربی

یکی از قطب های یک آهنربای میله ای را به یک عقربه مغناطیسی نزدیک کنید (شکل زیر). آنچه را می بینید توضیح دهید. با دور کردن آهنربا از قطب نما چه اتفاقی می افتد؟ دلیل آن را شرح دهید. در صورتی که قطب نما در اختیار ندارید، یک سوزن ته گرد مغناطیسی شده را روی سطح آب، درون ظرفی شناور سازید. به این ترتیب، سوزن ته گرد مانند عقربه مغناطیسی یک قطب نما رفتار می کند.

image 568

در این آزمایش با نزدیک کردن آهن ربا به عقربه مغناطیسی میچرخد و پس از دور کردن در جهت شمال مغناطیسی زمین قرار می گیرد. آهن ربا و قطب نما با قطب های مشخص شده با نزدیک شدن به یکدیگر قطب های ناهمنام یکدیگر را می ربایند پس با نزدیک کردن قطب N آهن ربا قطب S قطب نما به سمت آن میچرخد و با دور کردن آهن ربا عقربه قطب نما تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین در راستای تقریبی شمال-جنوب قرار می گیرد.