در این نوشته با جواب صفحه 68 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

1- عبارت جبری زیر را ساده کنید.

2- معادله‌های زیر را حل کنید.

جواب صفحه 68 ریاضی هشتم

برچسب شده در: