در این نوشته با جواب صفحه 68 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 ریاضی هفتم

1- با توجه به تساوی 3×4=12 معانی مختلف آن را بیان کنید.


4 شمارنده‌ی 12 است   12 مضرب چهارم 3 است.
3 شمارنده‌ی 12 است     12 مضرب سوم 4 است.

2- ابتدا دو عدد زیر را به شمارنده‌های اول تجزیه کنید، سپس ب. م. م و ک. م. م آنها را به دست آورید.

2×2×2×3×3=72
(72,60)=2×2×3=12

2×2×3×5=60
(72,60)=2×2×3×2×3×5=360

3- عددهای اول بین 50 تا 80 را بنویسید.

79 ، 73 ، 71 ، 67 ، 61 ، 59 ، 53

4- با شمارنده‌های اول 2 و 3 دو عدد بنویسید که ب. م. م آنها 6 و ک. م. م آنها 36 باشد.

A=2×3×3=18
B=2×3×2=12
(18,12)=2×3=6
[18,12]=2×3×3×2=36
A=2×3=6
B=2×3×2×3=36
(6,36)=2×3=6
[6,36]=2×3×3×2=36

برچسب شده در: