جواب صفحه ۶۸ ریاضی هفتم


haladars دی 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۶۸ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 68 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 ریاضی هفتم

1- با توجه به تساوی 3×4=12 معانی مختلف آن را بیان کنید.


4 شمارنده‌ی 12 است   12 مضرب چهارم 3 است.
3 شمارنده‌ی 12 است     12 مضرب سوم 4 است.

2- ابتدا دو عدد زیر را به شمارنده‌های اول تجزیه کنید، سپس ب. م. م و ک. م. م آنها را به دست آورید.

2×2×2×3×3=72
(72,60)=2×2×3=12

2×2×3×5=60
(72,60)=2×2×3×2×3×5=360

3- عددهای اول بین 50 تا 80 را بنویسید.

79 ، 73 ، 71 ، 67 ، 61 ، 59 ، 53

4- با شمارنده‌های اول 2 و 3 دو عدد بنویسید که ب. م. م آنها 6 و ک. م. م آنها 36 باشد.

A=2×3×3=18
B=2×3×2=12
(18,12)=2×3=6
[18,12]=2×3×3×2=36
A=2×3=6
B=2×3×2×3=36
(6,36)=2×3=6
[6,36]=2×3×3×2=36

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه