در این نوشته با جواب صفحه 68 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 ریاضی چهارم

1- در هر قسمت با توجّه به تقسیم داده شده، شکل را دسته بندی کنید. سپس تقسیم را کامل کنید.

image 82

2- در هر تقسیم، مقدار تقریبی خارج قسمت را به دست آورید.

جواب صفحه 68 ریاضی چهارم

کاردرکلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید. در کدام تقسیم، مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است؟

image 84