در این نوشته با جواب صفحه 68 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 شیمی دوازدهم

1- با توجه به شکل های زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید

جواب صفحه 68 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 68 شیمی دوازدهم

آ) از شیمی 1 به یاد دارید که مواد مولکولی در ساختار خود مولکول های مجزا دارند کدام ماده در شکل 4 جزو مواد مولکولی است؟

CO2

ب) ماده کووالانسی مجموعه ای از اتم های بسیاری است که با هم پیوندهای اشتراکی دارند. بر این اساس کدام ماده، کووالانسی است؟

SiO2

2- پیش بینی کنید کدام ماده:

آ) سخت تر است؟ چرا؟

SiO2 ، زیرا وجود و گستردگی پیوندهای اشتراکی در سرتا سر ساختار آن ایجاد خراش (جابه جایی یا جدا کردن اتم از سطح) آن بسیار دشوار است.

ب) نقطه ذوب پایین تری دارد؟ چرا؟

 CO2، در ساختار آن میان مولکول های مجزا برهم کنش های وان در والسی وجود دارد که از پیوندهای اشتراکی ضعیف تر بوده و با انرژی کم تری مولکول ها را می توان از یکدیگر دور کرد.