در این نوشته با جواب صفحه 68 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه 68 فیزیک یازدهم تجربی

1) شکل زیر، یک آهنربای میله ای و تعدادی عقربه مغناطیسی را نشان می دهد.

الف) کدام سر آهنربا قطب N و کدام سر قطب S است؟

سمت راست میله قطب N و سمت چپ میله قطب S است.

image 571

ب) جهت گیری عقربه های مغناطیسی را در دیگر مکان های روی شکل تعیین کنید.

ب) خارج آهن ربا (N به S) جهت گیری عقربه را تعیین می کنیم.

image 570

2) شکل زیر، خط های میدان مغناطیسی در ناحیه ای از فضا را نشان می دهد. بردار میدان مغناطیسی را در هر یک از نقطه های روی شکل رسم کنید. به اندازه و جهت بردار میدان در هر نقطه توجه کنید.

چون تراکم خطوط میدان مغناطیسی در نقطه a بیشتر از نقطه b است پس:

Ba > Bb > Bc

جواب صفحه 68 فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه 68 فیزیک یازدهم تجربی

یک آهنربای میله ای را روی سطح افقی میزی قرار دهید. یک قطب نما یا عقربه مغناطیسی را مقابل یکی از قطب های آهنربا قرار دهید. روی مسیری دایره ای شکل دور آهنربا، عقربه را به آرامی حرکت دهید (شکل زیر). بررسی کنید پس از یک دور حرکت، عقربه چند درجه می چرخد.

image 572

در هر ربع دایره عقربه 180 درجه می چرخد برای یک حرکت کامل دور دایره، عقربه 720 درجه می چرخد.

4 × 180 = 720