در این نوشته با جواب صفحه 68 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 هدیه سوم

کامل کنید

با شنیدن نام ماه رمضان به یاد چه چیزهایی می افتی؟

آن ها را یادداشت کن و برای هر یک جمله ای بنویس.

افطار و سحر: ما در افطار و سحر دعای مخصوص می خوانیم.

روزه و کمک به نیازمندان: یکی از راه های قبول شدن روزه، کمک به نیازمندان است.

شب های قدر: من در شب های قدر برای همه دعا می کنیم.

سفره‌های افطاری: مسلمانان در مساجد و خانه‌ها برای پذیرایی از روزه‌داران سفره‌های افطاری پهن می‌کنند.

دوست دارم

در ماه مهمانی خدا، … .

تا جایی که می توانم به نیازمندان یاری و کمک کنم.

تکالیف دینی خودم مانند روزه و نماز را انجام دهم.

در مسجد به تلاوت قران بپردازم.

گام به گام سایر صفحات درس ماه مهمانی خدا

برچسب شده در: