در این نوشته با جواب صفحه 68 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 68 هدیه سوم

کامل کنید

با شنیدن نام ماه رمضان به یاد چه چیزهایی می افتی؟

آن ها را یادداشت کن و برای هر یک جمله ای بنویس.

افطار و سحر: ما در افطار و سحر دعای مخصوص می خوانیم.

روزه و کمک به نیازمندان: یکی از راه های قبول شدن روزه، کمک به نیازمندان است.

شب های قدر: من در شب های قدر برای همه دعا می کنیم.

دوست دارم

در ماه مهمانی خدا، … .

تا جایی که می توانم به نیازمندان کمک کنم.

برچسب شده در: