در این نوشته با جواب صفحه 69 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 69 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- عنوان یا پرسش پژوهش:

برنامه ریزی در کارها

2- هدف یا اهداف پژوهش:

اگر درکارها برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم در زندگی موفق هستیم.

باعث می شود خداوند ما را بیشتر دوست داشته باشد.

برنامه ریزی باعث میشود استرس خود کم شود و به راحتی می تواند یه کار های دیگر خود بپردازد.

3- شیوۀ گردآوری اطلاعات:

3- مجله – گفتگو های پدر و مادر _اینترنت

4- نتایج پژوهش/ پاسخ پرسش پژوهش:

نتیجه برنامه ریزی در کارها:

الف) کم شدن استرس و به موقع انجام دادن کار های دیگر

ب) رسیدن به یک هدف

ب) کم شدن عجله در کارها

5- پیشنهاد یا پرسش های جدید:

برای اینکه برنامه ریزی درکارهایمان داشته باشیم چه کنیم؟

الف) توکل به خداوند دانا و کریم

ب) نوشتن کار های روزمره بر روی کاغذ(روز_تاریخ_ساعت)

ب) انجام دادن کار ها به موقع وقت خودش