در این نوشته با جواب صفحه 69 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 69 ریاضی پنجم

4- قرینه‌ی شکل‌های زیر را نسبت به خطّ تقارن پیدا کنید. برای راهنمایی شما، قرینه‌ی یک نقطه رسم شده است.

image 76
image 79

5- قرینه‌ی هر شکل نسبت به خطّ تقارن آن رسم شده است. محلّ خطّ تقارن را پیدا کنید.

image 78
image 75

کار در کلاس

1- الف) کدام یک از شکل‌های زیر، قرینه‌ی شکل داده شده است؟ با استفاده از شکل‌ها ابتدا پاسخ را حدس بزنید و سپس آن را رسم کنید. شکل (4)

image 83

ب) توضیح دهید که پیدا کردن قرینه‌ی یک نقطه از شکل، چگونه به رسم قرینه‌ی کلّ شکل کمک می‌کند.
قرینه‌ی نقاط اصلی شکل را پیدا کرده و به هم وصل می‌کنیم تا قرینه‌ی شکل به دست آید.

2- ابتدا قرینه‌ی هر شکل را نسبت به خطّ تقارن تصوّر کنید. سپس آن را رسم کنید.

image 84

3- در شکل‌های زیر، خطّ تقارن را رسم کنید. توضیح دهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید.

image 85

4- ممکن است شکلی خطّ تقارن نداشته باشد یا بیشتر از یک خطّ تقارن داشته باشد. در شکل‌های زیر، خط چین‌ها خطّ تقارن هستند.

image 87

در شکل‌های زیر، همه ی خط‌های تقارن را رسم کنید.

image 89
image 86
image 88

برچسب شده در: