در این نوشته با جواب صفحه 69 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 69 شیمی دوازدهم

1- گرافیت و الماس از جمله دگرشکل های طبیعی کربن بوده که جزو جامدهای کووالانسی هستند. با توجه به ساختارهای زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب صفحه 69 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 69 شیمی دوازدهم

آ) کدام ساختار، جامد کووالانسی با چینش دو بعدی اتم ها و کدام یک، جامد کووالانسی با چینش سه بعدی اتم ها را نشان می دهد؟

(2) چینش دو بعدی

(1) چینش سه بعدی اتم ها را نشان می دهد.

ب) با توجه به اینکه گرافیت موجود در مغز مداد بر روی کاغذ اثر به جا می گذارد، کدام ساختار با این ویژگی هم خوانی دارد؟ توضیح دهید.

ساختار 2. زیرا ساختار لایه ای دارد و بین لایه ها نیروهای ضعیف وجود داردکه هنگام نوشتن لایه هایی از آن بر سطح کاغذ می نشیند.

پ) چرا در ساخت مته ها و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می شود؟

الماس جامد کوالانسی سه بعدی است که در سرتاسر ساختار آن اتم های کربن با پیوند اشتراکی به هم متصل اند. این ساختار سخت برای برش شیشه مناسب است.

ت) کدام چگالی (2/27 یا 3/51 گرم بر سانتیمتر مکعب) را به گرافیت می توان نسبت داد؟ چرا؟

2/27 را؛ زیرا بین لایه های گرافیت فضای خالی وجود دارد.

2- باتوجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب صفحه 69 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 69 شیمی دوازدهم

آ) اگر سیلیسیم خالص ساختاری همانند الماس داشته باشد، پیش بینی کنید نقطه ذوب الماس بالاتر است یا سیلیسیم؟ چرا؟

سیلیسیم همانند الماس یک جامد کوالانسی سه بعدی است با این تفاوت که طول پیوند در الماس بلندتر و میانگین آنتالپی آن کم تر است، از این رو هنگام ایجاد خراش در سطح آن اتم ها آسان تر جا به جا یا جدا می شوند.

ب) اگر آنتالپی پیوند OــSi بیشتر از پیوند  Siــ  Siو ساختار  Si(s)با SiO2(s) مشابه باشد، توضیح دهید چرا سیلیسیم در طبیعت به حالت خالص یافت نشده و به طور عمده به شکل سیلیس یافت می شود؟

سیلیس و سیلیسیم هردو جامد کوالانسی هستند. اما پیوندهای قوی تر در ساختار سیلیس سبب می شود که این ماده پایداری بیشتری از سیلیسیم داشته باشد و در طبیعت به میزان بیشتری یافت شود.