در این نوشته با جواب صفحه 69 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 69 هدیه سوم

بیندیشیم

image 45

این عبارت قرآنی را با دقت بخوانید و درباره ی فایده های روزه گرفتن با یکدیگر گفت و گو کنید.

خداوند به ما دستور داده که وقتی به سن تکلیف رسیدیم روزه بگیریم، بیشتر به یاد فقیران باشیم و به واجبات دینی خود بهتر عمل کنیم.

بگرد و پیدا کن

جواب صفحه 69 هدیه سوم

برچسب شده در: