در این نوشته با جواب صفحه 7 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 7 ریاضی هفتم

راهبرد زیر مسئله

1- پس انداز هفتگی محمد، 3000 تومان است. او حساب کرد 5 هفته پس انداز او، نصف قیمت کیفی است که دوست دارد بخرد. قیمت کیف چقدر است؟
الف) پس انداز 5 هفته چقدر می‌شود؟ ۱۵۰۰۰=۳۰۰۰×۵
ب) اگر این عدد نصف قیمت کیف باشد، قیمت کیف چقدر است؟ ۳۰۰۰۰=۱۵۰۰۰ × ۲

2- طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12، 6 و 3 متر است. می‌خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ کنند. اگر برای هر متر مربع 0/3 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟

1- مساحت کف استخر را حساب کنید. ۷۲=۱۲×۶

2- مساحت بدنه‌های استخر را حساب کنید.
۳۶=۱۸×۲→۱۸=۶×۳
۷۲=۳۶×۲→۳۶=۳×۱۲

3- مساحت کل استخر را حساب کنید. ۱۸۰ = ۷۲ + ۷۲ + ۳۶

4- رنگ مصرفی را حساب کنید. ۵۴=۱۸۰×۰/۳

3- میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم 2500 تومان و 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان خرید. او هر کیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت. این میوه فروش، از این کار خود چقدر سود برده است؟

1- سود حاصل از فروش هر کیلو سیب را حساب کنید. ۵۰۰ = ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰

2- سود حاصل از فروش کل سیب‌ها را حساب کنید. ۲۰۰۰۰ = ۵۰۰ × ۴۰

3- سود حاصل از فروش هر کیلو پرتقال را حساب کنید. ۵۰۰ = ۱۵۰۰ – ۲۰۰۰

4- سود حاصل از فروش کل پرتقال‌ها را حساب کنید. ۴۰۰۰۰ = ۵۰۰ × ۸

5- کل سود را به دست آورید. ۶۰۰۰۰ = ۴۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: