در این نوشته با جواب صفحه 7 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 7 هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی

اصطلاحات و مفاهیم اساسی درس را در این قسمت بنویسید.


کنش، پیامدهای ارادی، پیامدهای غیرارادی، کنشگر، آگاهانه، هدف‌دار، ارادی

خلاصه کنید

یعنی در این قسمت، مفاهیم اساسی را تعریف کنید یا ارتباط آنها را نشان دهید.


– کنش، معنادار است.
– کنش، آگاهانه است.
– کنش، ارادی است.
– کنش، هدف‌دار است.
– هر کنشی، آثار و پیامدهایی دارد.
– برخی پیامدهای کنش، ارادی است.
– برخی پیامدهای کنش، غیرارادی است.
– در بسیاری از موارد، انسان‌ها کنش‌های خود را براساس پیامدهای ارادی و غیرارادی آن انجام می‌دهند.

آنچه از این درس آموختیم

در این قسمت می‌توانید جمله‌هایی را که در قسمت «خلاصه کنید» نوشته‌اید، با هم ترکیب کنید و در قالب یک بند بنویسید.

فرض کنید می‌خواهید مطالبی را که در این درس یاد گرفته‌اید به زبان و قلم خودتان به دیگران آموزش دهید.

نوشته‌هایتان را در کلاس بخوانید؛ با راهنمایی دبیرتان، بهترین آنها را انتخاب کنید و با ذکر نام نویسنده، در کتاب خود بنویسید.

کنش ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر موجودات دیگر جدا می‌کند؛ این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: آگاهانه بودن، ارادی بودن و هدف‌دار بودن، بنابراین کنش انسان برخلاف سایر موجودات، معنادار است. علاوه‌ بر این هر کنشی دارای پیامدهایی است که برخی از آنها ارادی و برخی غیرارادی هستند. برخی انسان‌ها با توجه به پیامدهای ارادی و غیرارادی کنش‌ها، آنها را انجام می‌دهند یا از انجام آنها منصرف می‌شوند.