در این نوشته با جواب صفحه 70 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 70 ریاضی دوم

1- مقدار پول را در هر قسمت به دست آورید.

image 533

2- هر چرتکه چه عددی را نشان می‌دهد؟

image 532

3- با 3 کارت 2، 5 و 7 تمام عددهای 3 رقمی را بنویسید.

257,275,527,572,725,752

4- با سه رقم 4، 7 و 2 عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکان آن از همه کمتر باشد. این مسئله چند جواب دارد؟

 472 و 742

5- با سه رقم 3، 0 و 6 عدد سه رقمی بنویسید که رقم یکانش 6 باشد. 

306

6- زهرا 95 امتیاز داشت. وقتی تکالیف ریاضی خود را به آموزگار نشان داد، 8 امتیاز دیگر گرفت. حالا او چند امتیاز دارد؟

95+8=103

7- عدد داخل مربّع به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ دایره‌ی مربوط به آن را رنگ کنید. در ردیف دوم، ابتدا عدد مناسب را در دایره‌ی خالی بنویسید.

جواب صفحه 70 ریاضی دوم
جواب صفحه 70 ریاضی دوم

8-  مانند نمونه هر عدد را به‌صورت باز شده بنویسید.

231=200+30+1

500+90+32=593

205=200+5

471=400+70+1

780=700+80

709=700+9

برچسب شده در: