در این نوشته با جواب صفحه 70 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 70 ریاضی چهارم

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

جواب صفحه 70 ریاضی چهارم

1- می‌خواهیم تقسیم زیر را انجام دهیم. مراحل پیدا کردن خارج قسمت را می‌توانیم به صورت مقابل آن خلاصه کنیم.
در واقع اوّلین 2 یعنی 20 یا 2 ده تایی سپس در کنار آن 2 یکی را می‌نویسیم.

image 91

2- تقسیم‌های زیر را مانند نمونه انجام دهید.

image 92