در این نوشته با جواب صفحه 71 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 71 ریاضی ششم

فعّالیت صفحه‌ی قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.

جواب صفحه 71 ریاضی ششم

فعالیت

1- یک کاغذ شفّاف روی شکل «الف» قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با کمک نوک مداد، کاغذ شفّاف خود را حول «م» که به آن مرکز دوران می‌گوییم در جهت عقربه‌های ساعت، 90 درجه بچرخانید. تصویر شکل «الف» روی شکل «ب» قرار می‌گیرد. اکنون شکل «ب» را حول مرکز دوران، 90 درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را شکل «پ» بنامید. آیا شکل «پ» قرینه‌ی شکل «الف»، نسبت به نقطه‌ی «م» است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.


بله چون در واقع شکل را 180 درجه نسبت به نقطه‌ی «م» چرخانده‌ایم.

2- می‌خواهیم به کمک کاغذ شفّاف، شکل روبه رو را حول نقطه‌ی «م» به اندازه‌ی 90 درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم. ابتدا حدس بزنید کدام یک از شکل‌های زیر، دوران یافته‌ی شکل داده شده است؟ سپس دوران یافته‌ی آن را رسم کنید.

شکل (3)

image 88
جواب صفحه 71 ریاضی ششم

برچسب شده در: