در این نوشته با جواب صفحه 71 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 71 ریاضی هشتم

کار در کلاس

در فعّالیت قبل دیدید که اگر دو بردار a و b به صورتی باشند که ابتدای b در انتهای a قرار گیرد برای رسم حاصل جمع یا برایند این دو بردار می‌توانیم برداری از ابتدای بردار a به انتهای بردار b رسم کنیم.

ابتدا مشخص کنید کدام بردار، حاصل جمع دو بردار دیگر است؛ سپس برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

image 147

فعالیت

1- چهار بردار مساوی بردار a رسم کنید و مختصات همهٔ بردار‌ها را بنویسید.

image 148

2- با توجه به اینکه بردار‌های مساوی را می‌توان از نقطه‌های شروع مختلف رسم کرد، می‌خواهیم حاصل جمع بردارهای a و b را رسم کنیم.

image 149

3- دانش آموزان برای پیدا کردن جمع سه بردار، راه حل‌های زیر را ارائه کرده‌اند. هر کدام را توضیح دهید.

image 150

4- راه حل‌های دانش آموزان برای پیدا کردن جمع دو بردار a و b را مشاهده و مقایسه کنید.

جواب صفحه 71 ریاضی هشتم
جواب صفحه 71 ریاضی هشتم

برچسب شده در: