در این نوشته با جواب صفحه 71 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 71 ریاضی چهارم

تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

image 93

تمرین

1- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.

image 94

2- یک عدد سه رقمی انتخاب کنید. عددی را که انتخاب کرده‌اید، دوبار پشت هم بنویسید تا یک عدد 6 رقمی به دست آید. با ماشین حساب این عدد را به عددهای 7 و 11 و 13 تقسیم کنید. آیا عدد شما بر 7 و 11 و 13 بخش پذیر است؟ بله این کار را دوبار دیگر و با اعداد سه رقمی دیگری انجام دهید.

253→253253
108→108108
720→720720

3- قیمت یک مداد 90 تومان است. با 400 تومان حدّاکثر چند مداد می‌توان خرید؟

4 مداد

image 98

4- مدیر یک تیم 9 نفره‌ی فوتسال، برای بازیکنانش پیراهن ورزشی خرید و 207 هزار تومان پرداخت کرد. قیمت هر پیراهن ورزشی این تیم چند تومان است؟

23 تومان

image 95

5- یک دامدار 306 کیلوگرم روغن گوسفندی را به طور مساوی در 17 ظرف روغن ریخته است. او در هر ظرف چند کیلوگرم روغن ریخته است؟

image 96

6- علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را خواند. قرآن او 696 صفحه داشت و ماه رمضان آن سال 29 روز بود. علی در هر روز به طور متوسّط چند صفحه قرآن خوانده است؟

24 صفحه

image 97

7- خارج قسمت تقریبی تقسیم‌های زیر را بنویسید.

جواب صفحه 71 ریاضی چهارم
جواب صفحه 71 ریاضی چهارم