در این نوشته با جواب صفحه 71 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 71 علوم هشتم

گفت و گو کنید

با توجه به این که در لقاح، گامت ها از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می شوند، آیا یاخته ها می توانند حاصل تقسیم رشتمان باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

برای آن که تعداد کوروموزم ثابت بماند تقسیم میتوز نمی تواند این امر را مهیا کند با تقسیم رشتمان چون در گامت تعداد فام تن نصف می شود با ترکیب شدن گامت ها تعداد فام تن ثابت خواهد ماند.

فعالیت

مرغ ها و خروس ها هرکدام در یاخته های بدن خود، ٧٨ فام تن دارند. گامت های نر و ماده این جانوران هرکدام چند فام تن دارند؟ یاختهٔ تخم آنها چند فام تن دارد؟

یاخته تخم آنها 78 فام تن دارد.

برچسب شده در: