در این نوشته با جواب صفحه 71 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 71 هدیه سوم

گفت و گو کنیم

رضا هنوز به سن تکلیف نرسیده است، ولی دوست دارد مثل خواهرش روزه بگیرد. شما چه راهی را به او پیشنهاد می کنید؟

اگه روزه گرفتن برایش سخت است می تواند روزه کله گنجشگی بگیرد (از سحر تا نماز ظهر) و یا بهتر این است که شب را بیدار باشد تا در طول روز بیشتر بخوابد تا به او فشار نیاید.

کامل کنید

حرف اول پاسخ های زیر را به هم بچسبان تا جمله را کامل کنی.

1- نام دختر پیامبر اسلام است: … فاطمه(س)    

2- گلی که نشانه ی شهیدان است: … لاله

3- یک وعده ی غذایی که در ماه رمضان قبل از نماز صبح می خوریم: … سحری

4- وقتی خورشید … می کند، وقت نماز صبح به پایان می رسد. طلوع

5- پیامبری که در کودکی به چاه انداخته شد: … یوسف

6- ظهر جمعه در همه ی شهرها به صورت جماعت خوانده می شود: … نماز جمعه

«ما باید فلسطین را آزاد کنیم.»

باخانواده

تحقیق کنید کدام ورزش روزه را باطل می کند.

شنا کردن در صورتیکه تمام سر در آب فرو رود.

برچسب شده در: