جواب صفحه ۷۲ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۲ ریاضی سوم همراه شما هستم.

جواب صفحه ۷۲ ریاضی سوم

۱- می‌دانیم که ۶×۸ برابر است با ۴۸. برای پیدا کردن ۸×۸ حاصل چه عبارتی را باید با ۴۸ جمع کنیم؟

۸×۸=(۶×۸)+(۲×۸)=۴۸+۱۶=۶۴

۲- زهره ۴ بسته‌ی ۳تایی آب نبات زرد و ۵ بسته‌ی ۳تایی آب نبات سبز در ظرف گذاشته بود. چندتا آب نبات در ظرف بود؟

(۴×۳)+(۵×۳)=۱۲+۱۵=۲۷

۳- تساوی ضرب را با کمک محورها بنویسید.

image 28

۴- به کمک جدول ضرب الگوی شمارش چندتا چندتا را ادامه دهید.

۶,۱۲,۶,۱۲,۱۸,۲۴,۳۰,۳۶,۴۲,۴۸,۵۴
۸,۱۶,۸,۱۶,۲۴,۳۲,۴۰,۴۸,۵۶,۶۴,۷۲
۹,۱۸,۹,۱۸,۲۷,۳۶,۴۵,۵۴,۶۳,۷۲,۸۱

۵- علی حاصل ضرب‌های زیر را از روی جدول ضرب پیدا کرد و نوشت: 

۳×۴=۱۲
۵×۴=۲۰

علی حاصل کدام ضرب را می‌تواند به کمک این دو عبارت بنویسد؟ 

image 29

محاسبه کن

دیدید که در محاسبه‌ها ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب می‌کنیم. سپس، بقیّه‌ی عمل‌ها را انجام می‌دهیم. در نمونه‌ی حل شده نیز ابتدا ضرب‌ها انجام شده اند. سپس، حاصل جمع به دست می‌آید.
حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

(۴×۵)+(۳×۶)=۲۰+۱۸=۳۸
(۲+۳)×(۸−۲)=۵×۶=۳۰
(۷×۴)+(۳×۹)=۲۸+۲۷=۵۵
(۸×۱)×(۷−۵)=۸×۲=۱۶

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه