در این نوشته با جواب صفحه 72 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 72 ریاضی چهارم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه 72 ریاضی چهارم

1- حاصل ضرب دو عدد دو رقمی مثل ضرب زیر را چگونه به دست می‌آوریم؟ توضیح دهید.


39 یعنی 9+39 پس ابتدا 9 را در 37 ضرب می‌کنیم که برابر با 333 است و سپس 30 را در 37 ضرب می‌کنیم که برابر با 1110 هست.

image 101

حال این دو مقدار را با هم جمع می‌کنیم.

image 102

2- حاصل تقریبی تقسیم زیر را چگونه به دست می‌آوریم؟ توضیح دهید.


471 به 500 نزدیک است و 39 به 40 پس کافی است 50 را بر 40 تقسیم کنیم.

image 109

3- چگونه می‌توان فهمید که عدد 58 به 17 بخش پذیر است یا نه؟ توضیح دهید.


58 را بر 17 تقسیم می‌کنیم. اگر باقی‌مانده صفر شود، بخش پذیر است و اگر باقی‌مانده صفر نباشد، بخش پذیر نیست.

image 104

4- حاصل تقسیم 3÷74 را چگونه به دست می‌آوریم؟ توضیح دهید.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی چهارم

1- در سال گذشته، یک کشاورز 3768 کیلوگرم گندم و 5830 کیلوگرم جو برداشت کرده است. محصول جو و گندم این کشاورز به طور تقریبی چند تُن بوده است؟
روش اول:

3768+5830≃4000+6000=10000=10 تن

روش دوم:

3768+5830=9598≃10000=10 تن

2- در ابتدای تیر ماه 8630 کیلوگرم برنج در فروشگاهی موجود بود. در یک نوبت 3750 کیلوگرم و بار دیگر 2370 کیلوگرم از برنج‌ها فروخته شد. به طور تقریبی چند تُن برنج در این فروشگاه باقی مانده است؟

8630≃9000=9
3750≃4000=4
2370≃2000=2
4+2=6 فروش
مقدار باقی‌مانده→6−9=3

3- زمین در مسیر خود به دور خورشید در هر ثانیه 30 کیلومتر را طی می‌کند. در 25 ثانیه چند کیلومتر را طی می‌کند؟

25×30=750

4- یک عدد پنج رقمی بنویسید که رقم‌های دهگان و دهگان هزار آن 4 و بقیه‌ی رقم‌هایش صفر باشند. با ماشین حساب بررسی کنید که آیا این عدد بر 5 بخش پذیر است.

بله

بر 2 چطور؟

بله

آیا بر 3 و 1 هم بخش پذیر است؟

بر 3 خیر ، بر 1 بله.

5÷40040=8008
2÷40040=2002

5- کارگری یک قطعه فرش را در مدّت 36 ماه بافته است. اگر 4 کارگر با هم و به طور یکسان کار کنند، همین قطعه فرش را در چند ماه می‌بافند؟

4÷36=9

6- تقسیم‌های زیر را انجام دهید و برای هر کدام رابطه‌ی تقسیم بنویسید.

image 108

8739=0 +9×971

image 103

6172=0 +3×2057

image 107
جواب صفحه 72 ریاضی چهارم

7- ضر‌ب‌های زیر را انجام دهید.

جواب تمرین صفحه 72 ریاضی چهارم
جواب تمرین صفحه 72 ریاضی چهارم

8- با توجّه به دسته بندی انجام شده روی عبارت، حاصل جمع عددهای زیر را به دست آورید.

جواب صفحه 72 ریاضی چهارم
جواب صفحه 72 ریاضی چهارم

9- احمد 7 سال از خواهرش بزرگ‌تر است. 12 سال دیگر احمد چند سال از خواهرش بزرگ‌تر خواهد بود؟ چرا؟

 7 سال- زیرا بعد از 12 سال، هر دو 12 سال بزرگ‌تر شده‌اند و اختلاف سن آن‌ها تغییری نمی‌کند.

10- کوچک‌ترین عدد شش رقمی را بنویسید که طبقه‌ی هزار آن 253 باشد و بقیه ی رقم‌هایش تکراری نباشد. با ماشین حساب بررسی کنید که این عدد بر 2 بخش پذیر است یا نه.

بله

253014=126507

11- حاصل عبارت‌های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

600÷(420×320)=224
(20÷840)×(6÷396)=108

12- قیمت یک دفتر 2500 تومان است. قیمت دو جین دفتر چند تومان است؟ (هر جین 6 عدد و هر دو جین 12 عدد است.)

image 106

12×2500=30000