در این نوشته با جواب صفحه 72 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 72 شیمی دوازدهم

1- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

در ساختار یک جامد (کووالانسی)، میان (همهٔ) اتم‌ها پیوندهای اشتراکی وجود دارد به همین دلیل چنین موادی دمای ذوب (بالایی) دارند و دیر گداز هستند.

2- واژه‌های شیمیایی رایج مانند مادۀ مولکولی، فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکولی را برای توصیف کدام مواد زیر می‌توان به کار برد؟ چرا؟

جواب صفحه 72 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 72 شیمی دوازدهم

C6H14  ->  مادهٔ مولکولی است  ->  مولکول‌های مجزای هگزان مایع با نیروهای بین مولکولی به هم متصل می‌شوند.

SiO2  ->  جامد کوالانسی است  ->  اتم‌ها به وسیلهٔ پیوندهای کوالانسی به یکدیگر متصل هستند.

NaCl  ->  مولکول مجزا ندارد  ->  فرمول مولکولی ندارد.

HF  ->  مادهٔ مولکولی است  ->  فرمول مولکولی دارد  ->  مولکول‌های آن با نیروهای بین مولکولی به هم متصل می‌شوند.

C  ->  جامد کوالانسی است  ->  فرمول مولکولی ندارد.

Cl2  ->  فرمول مولکولی دارد  ->  مادهٔ مولکولی است  ->  مولکول‌های آن با نیروهای بین مولکولی به هم متصل می‌شوند.