در این نوشته با جواب صفحه 72 علوم سوم همراه شما هستیم.

در هر یک از شکل ها نیرو در چه جهتی به جسم وارد می شود؟

جواب صفحه 72 علوم سوم

تصویر راست: بالا                              تصویر وسط: جلو                                     تصویر چپ: پایین

برچسب شده در: