در این نوشته با جواب صفحه 72 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 72 فیزیک یازدهم تجربی

1) الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل، جهت میدان B کدام است؟

image 574

بالا                  راست               درون سو                  برون سو

میدان مغناطیسی درون سو

برای بار منفی از قاعده دست چپ می توان استفده کرد. اگر چهار انگشت دست چپ را طوری در جهت حرکت ذره قرار دهیم که شست دست در جهت نیرو باشد، میدان مغناطیسی از کف دست خارج می شود. بنابرایت میدان مغناطیسی درون سو است.

2) نیروی مغناطیسی F وارد بر الکترونی که در میدان مغناطیسی B در حرکت است، در شکل زیر، نشان داده شده است. فرض کنید راستای حرکت الکترون بر میدان مغناطیسی عمود است؛ در هریک از حالت های نشان داده شده جهت سرعت الکترون را تعیین کنید.

جواب صفحه 72 فیزیک یازدهم تجربی