جواب صفحه ۷۳ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۷۳ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۷۳ آزمایشگاه دهم

۱) چرا برگ ها در مرحله اول، مدتی درون آب جوش قرار داده شد؟

قرار دادن برگ در آب جوش سبب تخریب غشاهای سلولی می شود.

۲) علت قراردادن برگ ها در الکل گرم چیست؟

قراردادن برگ در الکل سبب می شود تا سبزینه در الکل حل شود و تمام رنگیزههای برگ خارج شود.
الکل ضمن رنگبری برگ را محکم و شکننده می کند، و قرار دادن برگ برای بار مجدد در آب ، برای
پاک شدن اثر الکل و نرم شدن برگ خواهد شد.

۳) در بخش هایی از برگ که روی پوش برگ شکاف یا سوراخ ایجاد کرده بودید، ریختن لوگول چه رنگی را ایجاد می کند؟

لوگول معرف نشاسته است ، در این مکان ها، نور به برگ تابیده و باعث ساخت نشاسته شده و در نتیجه به رنگ آبی بنفش در می آید.

۴) علت تفاوت رنگ در بخش های نوردیده و نورندیده برگ، پس از ریختن لوگول چیست؟ توضیح دهید.

در بخش هایی که نور به برگ تابیده ، فتوسنتز انجام شده و ساخت نشاسته انجام شده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه