جواب صفحه ۷۳ ریاضی هشتم


haladars بهمن 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۷۳ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 73 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 ریاضی هشتم

فعالیت

1- دو بردار در راستاهای آبی رنگ رسم کنید که جمع آنها بردار a باشد. به این کار تجزیه بردار می‌گویند. چند پاسخ مختلف می‌توان به دست آورد؟ چرا؟

فقط یکی، زیرا راستا‌های بردارها مشخص شده‌اند.

image 154

2- مختصات دو بردار را که حاصل جمع شان بردار [3/4] باشد، بنویسید.

پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید. به کمک هم، سه پاسخ مختلف دیگر بنویسید. فکر می‌کنید این مسئله چند پاسخ دارد؟

بی‌شمار

image 155

تمرین

1- دو نفر در کنار رودخانه با دو طناب، قایقی را در خلاف جهت آب می‌کشند.

الف) قایق به کدام سمت حرکت می‌کند؟

در مسیر برآیند نیروها

ب) اگر نیروی a بیشتر باشد، قایق به کدام طرف متمایل می‌شود؟

به سمت a

image 156

2- در هر شکل یکی از بردارها، حاصل جمع بردارهای دیگر است. برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

image 157

3- در هر تساوی، x و y را به دست آورید.

جواب صفحه 73 ریاضی هشتم
جواب صفحه 73 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه