در این نوشته با جواب صفحه 73 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 ریاضی هشتم

فعالیت

1- دو بردار در راستاهای آبی رنگ رسم کنید که جمع آنها بردار a باشد. به این کار تجزیه بردار می‌گویند. چند پاسخ مختلف می‌توان به دست آورد؟ چرا؟

فقط یکی، زیرا راستا‌های بردارها مشخص شده‌اند.

image 154

2- مختصات دو بردار را که حاصل جمع شان بردار [3/4] باشد، بنویسید.

پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید. به کمک هم، سه پاسخ مختلف دیگر بنویسید. فکر می‌کنید این مسئله چند پاسخ دارد؟

بی‌شمار

image 155

تمرین

1- دو نفر در کنار رودخانه با دو طناب، قایقی را در خلاف جهت آب می‌کشند.

الف) قایق به کدام سمت حرکت می‌کند؟

در مسیر برآیند نیروها

ب) اگر نیروی a بیشتر باشد، قایق به کدام طرف متمایل می‌شود؟

به سمت a

image 156

2- در هر شکل یکی از بردارها، حاصل جمع بردارهای دیگر است. برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

image 157

3- در هر تساوی، x و y را به دست آورید.

جواب صفحه 73 ریاضی هشتم
جواب صفحه 73 ریاضی هشتم

برچسب شده در: