در این نوشته با جواب صفحه 73 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 ریاضی پنجم

فعالیت

1- چرخ فلک حول (دور) مرکز خود می‌چرخد.
برای چرخش چند مثال دیگر بزنید.
چرخ اتومبیل – فرمان اتومبیل موقع چرخش – تسمه کولر آبی روشن – پنکه سقفی

image 109

2- در هر ردیف، یک کاغذ شفّاف روی شکل سمت چپ گذاشتیم و تصویر آن شکل را روی کاغذ شفّاف کشیدیم. سپس، نوک مداد را روی نقطه‌ی (آ) قرار دادیم و کاغذ شفّاف را نیم دور چرخاندیم.
به شکل‌های زیر نگاه کنید. هر شکل چه شباهتی با تصویر آن دارد؟

هم‌اندازه هستند. همان شکل هست فقط ممکن است جهت آن عوض شده باشد. محیط و مساحت شکل تغییر نمی‌کند.

image 104
image 105

کار در کلاس

مشخّص کنید کدام تصویرها یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده را نشان می‌دهند. برای این کار از کاغذ شفّاف استفاده کنید.

image 110

برچسب شده در: