در این نوشته با جواب صفحه 73 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 علوم دوم

به کمک دوستان گروه خود یکی از جانوران تصویر های این صفحه را انتخاب و برای آن یک کارت مثل نمونه تهیه کنید.

جواب صفحه 73 علوم دوم

ما از چه راه‌هایی می‌توانیم به جانوران کمک کنیم تا سالم بمانند؟


برای جانوران لانه بسازیم و خانه‌های ساخته شده‌ای آن‌ها را خراب نکنیم و باعث به‌وجود آمدن آتش‌سوزی نشویم و از شکار بی‌رویه‌ی آن‌ها جلوگیری کنیم.

جواب نوع 2:برای جانوران لانه بسازیم و از خراب کردن لانه‌های جانوران خودداری کنیم. محیط زیست را آلوده نکنیم و از آتش سوزی در جنگل‌ها جلوگیری کنیم. درختان را قطع نکنیم و از شکار بی رویه جانوران دست بکشیم.

برچسب شده در: