در این نوشته با جواب صفحه 73 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 علوم هشتم

فعالیت

بعضی دوقلوها همسان یعنی هم شکل و از یک جنس اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن این دوقلوها را توضیح دهید.

image 134

در دو قلوی همسان سلول تخم یکی می باشد که در مراحل اولیه جنینی به دو قسمت شده وجداگانه دو موجود با ژنتیک مشابه رشد می کنند در دو قلوی غیر همسان لقاح توسط دو گامت نر ودو گامت ماده  صورت گرفته در نتیجه خصوصیات ژنتیکی متفاوتی خواهند داشت.

گفت و گو کنید

دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می کنند. یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانند گسترش نوعی باکتری بیماری زا) تغییر کنند، پیش بینی می کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟

با مقایسه دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.

در پاسخ به سوال اول و چرای آن باید گفت که در جمعیتی که تولید مثل غیرجنسی وجود دارد، خطر از بین رفتن آن جمعیت در مقابل خطرات زیاد است؛ چرا که همانطور در  ادامه توضیح داده شده است در این نوع تولید مثل تنوع ژنتیکی خیلی کمی بوجود می آید و در نتیجه اگر حتی یک نفر از اعضای آن جامعه توسط محیط و امراض از بین برود، چون اعضای دیگر ژنتیک مشابهی دارند آن دسته هم زودتر منقرض می شوند.

در تولید مثل جنسی علاوه بر افزایش تعداد، تنوع ژنتیکی بوجود می اید بنابراین در مقابل عوامل مختلف سازگاری بیشتری خواهند داشت.

جمعیت جاندارانی که تولید مثل غیر جنسی دارند در خطر از بین رفتن دارند. زیرا تنوع ژنتیکی ندارند و همه از یک نوع هستند بنابر این اگر تحت شرایط نامساعد محیطی قرار بگیرند همه از بین می روند.

در تولید مثل جنسی تنوع وجود دارد امکان بقای نسل جانداران آن زیاد تر است و انرژی و ماده کم تری صرف ایجاد جاندار می شود و روش های مراقبت و نگهداری از جنین و نوزاد بیش تر است اما تعداد زاده ها کم تر است.

در تولید مثل غیر جنسی تنوع وجود ندارد و امکان سازگاری و بقای نسل جاندار ک تر است اما تعداد زاده ها بیش تر است در این روش از زاده ها مراقبت کمتری به عمل می آید و میزان مصرف ماده و انرزی برای تولید زاده ها زیاد است.

برچسب شده در: