در این نوشته با جواب صفحه 73 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 73 پیام های آسمانی نهم

فعالیت کلاسی

با همفکری دوستان خود بگویید تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است.

ریگ و کلوخ و سنگ اگر پاک باشند، به گل پخته مثل آجر و کوزه، گرد و غبارى که روى فرش و لباس و مانند اینهاست. البته در صورتی که خاک پاک وجود دارد نباید با موارد بالا تیمم کرد.

خودت را امتحان کن

1. از شرایط وضوی صحیح، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

1) پاک بودن آب وضو، یعنی آب نجس نباشد.

2) مطلق بودن آب وضو یعنی خالص باشد.

3) مباح بودن آب و ظرف آن، یعنی آب برای خودمان باشد، یا صاحب آن راضی باشد.

4) پاک بودن اعضای وضو، یعنی اعضا نجس نباشد و در صورت نجاست بدن پاک شود.

5) ترتیب یعنی مراحل وضو به ترتیب انجام شود.

2. سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز، تیمم کند را بیان کنید.

1) آب در دسترس دارد ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.

2) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.

3) در جایی باشد که آب در اختیار نداشته باشد.

3. شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه، توضیح دهید.

1) کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است می زنیم.

2) دست ها را بر بالای پیشانی گذاشته و آن ها را تا ابروها و بالای بینی می کشیم.

3) کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.

4) کف دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.