در این نوشته با جواب صفحه 74 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 74 ریاضی پنجم

فعالیت

هریک از شکل‌های زیر، دو نیمه دارند. یک نیمه‌ی آنها، قرینه‌ی نیمه‌ی دیگر نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده است.

image 113
image 112

شما هم با قرینه کردن نیمه‌ی شکل زیر نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده، رنگ آمیزی شکل را کامل کنید.

image 111

هرگاه شکلی را نیم دور حول (دور) نقطه‌ای بچرخانیم و شکل روی خودش منطبق شود، می‌گوییم آن شکل تقارن مرکزی دارد.
در این فعّالیت، هرکدام از شکل‌ها تقارن مرکزی دارند.
به نقطه‌ای که شکل را حول آن چرخاندیم، مرکز تقارن آن شکل می‌گویند.

کار در کلاس

شکل‌ها را طوری رنگ آمیزی کنید که نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن باشد.

image 116
image 114
image 112

تمرین

1- الف) چرخنده‌ی (الف) را طوری رنگ کنید که خطّ مشخّص شده، خطّ تقارن آن باشد.

image 117

ب) چرخنده‌ی (ب) را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن آن باشد.

image 115

برچسب شده در: